شركت امداد خودرو ایران در راستای تكمیل مجموعه خدمات به مشتریان محترم و
به دنبال استقبال هموطنان عزیز از خدمات كارت اشتراك امداد سیار، اقدام به ارائه
مجموعه كاملی از خدمات امدادی زیر نموده است :
امداد سریع
سرویس در محل )اتو کلیک(
امداد پالس
امداد گلس
امدادسوییچ
ا-خدمات امداد سریع
در راستای رضایت مشتریان،خدمات امداد سریع به کلیه خودروهای سواری به
شرح زیر ارائه می شود:
ارائه خدمات امداد سریع در تمام ساعات شبانه روز )تعمیر و راه اندازی خودرو در
محل توقف خودرو معیوب(
حمل و جابجایی خودرو معیوب
انتقال سرنشینان
خدمات ارتباطی: )پاسخ گویی به درخواست مشتریان، راهنمایی و راه اندازی تلفنی،
اطالع رسانی، پیگیری امور مشتریان و مشاوره فنی(
1-1 .خدمات عمومی امداد
این خدمات شامل باتری کمکی، تامین سوخت، بازکردن درب های خودرو،
پنچرگیری و تنظیم باد الستیک، تعویض زاپاس و حمل خودرو می باشد که توسط
ناوگان امدادسریع، پالس یا حمل در محل مشتری برای اغلب خودروها، فارغ از
برند کارخانه سازنده خودرو ارائه می گردد.